به زودی سایت دوم ما با درگاه پرداخت ارزی برای دوستان خارج از ایران راه اندازی خواهد شد